Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD

I. Postanowienia ogólne

Przedmiotowa Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym
informacje o zasadach gromadzenia i przetwarzaniu danych udostępnionych
za pomocą funkcji Facebook Lead Ad.

II. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez formularz
Facebook Lead Ad jest Studio System spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojciechowskiego 1a/8,
71-470, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem NIP nr 851-22-91-602; w dalszej części informacji określana
jako „Studio System”. Ze Studio System można skontaktować się
telefonicznie pod nr tel. 61 867 44 09 lub pisemnie na w/w adres siedziby.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. udzielonej przez zgody, w celach
marketingowych.
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są lub zależnie od potrzeb
administratora mogą być pracownicy i współpracownicy Studio System,
podwykonawcy Studio System w zakresie usług związanych z marketingiem
oraz portal Facebook.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych do
czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania
celów marketingowych Studio System.
W związku z podaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania od
Studio System usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez
Użytkownika danych osobowych uniemożliwia jednak, udział w procesach
marketingowych, w szczególności przesyłanie informacji handlowo-
marketingowej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Studio System w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe
oferowane przez Studio System spowoduje zaprzestanie świadczenia usług.
Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika na
adres: poznan@studiosystem.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Studio System za
pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo
przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych
danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem
komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka
przetwarzania.
Studio System stosuje wymagane obowiązującymi przepisami
zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad
Użytkownik przekazuje Studio System wskazane w formularzu Facebook
Lead Ad dane osobowe, obejmujące: imię Użytkownika, numer telefonu
Użytkownika.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Studio System danych osobowych,
o których mowa w ust. 9 powyżej następuje przez zaznaczenie
odpowiedniego okienka formularza, poprzez który Użytkownik przekazuje
swoje dane osobowe na portalu Facebook.

III. Marketing bezpośredni przez telefon

Studio System może się kontaktować z użytkownikiem telefonicznie lub w
formie sms na podany w formularzu numer telefonu Użytkownika w celu
marketingu bezpośredniego produktów i usług Studio System.
Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Studio System z
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu
bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka formularza,
w którym udostępnia Studio System swoje dane.
IV. Obowiązywanie Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.